Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

O nas


Bursa Szkolna w Mławie jest placówką zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych w wieku do 24 lat, w okresie pobierania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania. W Bursie mogą również znaleźć zakwaterowanie studenci oraz uczestnicy kursów dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Bursa jest placówką publiczną - jej organem prowadzącym jest Powiat Mławski; nadzór pedagogiczny nad jej działalnością sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Działa w oparciu o przepisy Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz statut, nadany placówce Uchwałą nr VIII /44/2003 Rady Powiatu Mławskiego.

Głównym zadaniem Bursy jest zapewnienie oipeki i wychowania uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania.

W tym celu placówka zapewnia wychowankom:
  • całodzienne wyżywienie, zgodne z normami żywienia dla dzieci i młodzieży, zakwaterowanie spełniające odnośne wymagania higieniczno-sanitarne, gwarantujące odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku
  • fachową opiekę pedagogiczną i pomoc w rozwiązywaniu problemów
  • możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze, uprawiania sportu i rekreacji, działania w strukturach samorządu młodzieży

Kadrę placówki stanowią doświadczeni pracownicy pedagogiczni, posiadający formalne i merytoryczne kwalifikacje do prowadzenia pracy opiekuńczo - wychowawczej z młodzieżą.

Oprócz zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych i sprawowania opieki nad wychowankami Bursa prowadzi w stosunku do nich działalność wychowawczą i profilaktyczną, współpracując przy tym z ich rodzicami (opiekunami prawnymi), szkołami, do których uczęszczają, placówkami poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego, pomocy społecznej i wsparcia. Realizując swój Program wychowawczy i Program Profilaktyki organizuje zajęcia edukacyjno-wychowawcze, spotkania, imprezy, uroczystości, formy rekreacji,krajoznawstwa i turystyki. Wspomaga także samorządną działalność młodzieży oraz umożliwia wychowankom realizację swych zainteresowań i uzdolnień w placówkach edukacji, upowszechniania kultury, sportu i rekreacji na terenie miasta.

Bursa zapewnia wychowankom bezpieczeństwo osobiste, monitoruje i reglamentuje kontakty wychowanków z osobami z zewnątrz, zapewnia ochronę przed niepożądanymi treściami w Internecie. Wobec potencjalnych zachowań nieobyczajnych lub ryzykownych bądź w sytuacjach zagrożenia wychowanków przestępczością, demoralizacją, uzależnieniem od substancji psychoaktywnych pracownicy placówki podejmują działania interwencyjne, wychowawcze i dyscyplinarne, zgodnie z opracowanymi wewnętrznymi procedurami i obowiązującymi przepisami prawa.